קיצור הליכי גישור בגירושין

קיצור הליכי גישור בגירושין

בית הדין הרבני דן בבקשה מטעם האשה לקיצור תקופת הליכי המהו"ת ( הליך מהו"ת, או בשמו המלא "מידע, היכרות ותיאום", הוא הליך שיזם משרד המשפטים במטרה להוריד את העומס מבתי המשפט ולהגדיל את השימוש בגישור לצורך יישוב מחלוקות ). כמו כן התקבלה התנגדות לבקשה זו מטעם הבעל.
לטענת האשה, קיים הסכם גירושין מאושר ושני הצדדים מעוניינים להתגרש ואין כל הצדקה להמשך עיכוב ההליכים.
הבעל טוען כי יש לאפשר לצדדים להגיע להסכמות בנושאים שבהם השתנו התנאים מאז אישור ההסכם. וזאת מאחר ואחד הקטינים עבר למשמורתו, ואין לאשר קיצור עיכוב ההליכים אלא יש לנסות תחילה ליישב את חילוקי הדעות בדרכי משא ומתן.
לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתיקים, אישר בית הדין את הבקשה לקיצור תקופת העיכוב. האישור ניתן מאחר ועל פי החוק רשאית הערכאה השיפוטית לקצר את תקופת עיכוב ההליכים במקרים מסויימים וזו לשון החוק:
(3) לצורך תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם הוגשה בקשה חדשה ליישוב סכסוך בתוך שנה מהגשת בקשה קודמת כאמור שלגביה חלפו התקופות המנויות בסעיף 3 (ה) לחוק, או אם מתקיימת בין הצדדים התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי או שהתדיינות כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה.
בנדון שבפנינו, התקיימה התדיינות שיפוטית בין הצדדים בערכאה אחרת לפני מספר חודשים ואושר הסכם גירושין. כמו כן, כבר ניתן פסק דין לגירושין בהסכמה, לאחר שהצדדים הופיעו בפני בית הדין, הצהירו במסגרת הדיון שהתקיים בבית הדין על הסכמתם לסידור הגט ובית הדין הבהיר להם מהם התנאים הנחוצים להשלמת ההליך.
למרות כל זאת, כאשר הגיעו לבית הדין לצורך מתן הגט, הבעל חזר בו מהסכמתו ודרש לשנות סעיפים בהסכם המאושר, בטרם מתן הגט. הבעל איננו טוען שיש סיכוי כל שהוא לשלום בית, אלא מעלה טענות חמורות המצדיקות גירושין בהקדם.
מכאן נראה ברור עיכוב הגט מטרתו ברורה – סחטנות כלפי האשה שתסכים לדרישותיו. התנהלות זו איננה מצדיקה המשך עיכוב ההליכים, ומטרתה לגרום אך ורק לסחבת. הטענות שמעלה הבעל, גם אם הן צודקות, אין להן שום קשר לנושא הגירושין ועוסקות בנושא המשמורת והמזונות, נושא שאינו קשור לנתינת הגט, שניתן להסדירו גם לאחר סידור הגט.
המצב המתואר, מתאים לאמור בתקנה הנ"ל בענין קיום "התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי". גם אם נאמר שההתדיינות הסתיימה, עדיין מתקיים התנאי "שהתדיינות כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה". משום כך אישר בית הדין לאשה להגיש מידית כל תביעה שתמצא לנכון על מנת לקדם את הליך הגירושין.